Νέο πρόγραμμα

voucher

€2.520

για ανέργους 30-49 ετών

Τι Περιλαμβάνει η Δράση (voucher €2.520)

Voucher €2.520. Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων
ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, με voucher €2.520, σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.
H δράση περιλαμβάνει:
Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες).
Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες).
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, on the job training (380 ώρες).

 

Προκήρυξη
Κείμενο Πρόσκλησης

voucher2520

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
υγείας – πρόνοιας,
τουρισμού και επισιτισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 1 Φεβρουαρίου 2021, 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

 • Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές
 • Κοινωνική φροντίδα
 • Τουρισμός και επισιτισμός

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Εκπαιδευτικό Επίδομα €2.520

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι (ΕΣΠΑ) €2.520 και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης €1.000, διάρκειας 200 ωρών
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, ηλικίας 30-49 ετών, που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους και να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.